Civil Engineering CMU

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสมัครเป็นทีมอาสาสมัครการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15

กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสมัครเป็นทีมอาสาสมัครการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน  ครั้งที่  15   ระหว่างวันที่  15-23  ธันวาคม  2553  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ดูรายละเอียดได้ที่  www.chiangmai.ac.th/volunteer/index.php ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2553