Civil Engineering CMU

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท  มิตซูบิชิ  มอเตอร์ส (ประเทศไทย)จำกัด  มีความประสงค์ต้องการรับนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา  2553  เพื่อร่วมงานกับบริษัทฯ  ในหลายตำแหน่งดังนี้

  1. สาขาวิศวกรรมยานยนต์
  2. สาขาวิสวกรรมโยธา
  3. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  4. สาขาวิศวกรรมเคมี
  5. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  6. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

การรับสมัคร 

     เพียงมีประวัติโดยย่อที่ระบุประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานหรือกิจกรรมระหว่างเรียน  พร้อมรูปถ่าย  ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครงานในตำแหน่งที่สนใจได้ที่เจ้าหน้าของบริษัทในวันที่  8  พฤศจิกายน  2553  ณ  ชั้นล่างอาคารเรียนรวม

09.00-09.15  น.  การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

09.15-09.30  น.  รูปแบบการดำเนินธุรกิจและการประกอบรถยนต์ในสายการผลิต

09.30-09.45  น.  ถาม-ตอบ

09.45-12.00  น.  การรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ