Civil Engineering CMU

สำนักหอสมุด ติดตามทวงหนี้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ไปนี้ให้ไปติดต่อชำระหนี้สินกับสำนักหอสมุด  ภายในวันที่  18  ตุลาคม  2553

1.  นายณัฐจักรณ์ กิจพาณิชย์เจริญ  รหัส  4706496

2.  นายกริช  ขันธสะอาด  รหัส  4806374

3.  นายอนุวรรตน์ ตันมา  รหัส  4806531

4.  นายอิสรพงษ์ ศิรบรรจงกราน  รหัส  490610635

5.  นายณฤทธิ์ ขจรฤทธิ์  รหัส  490610466