Civil Engineering CMU

งดให้บริการรถไฟฟ้าแก่นักศึกษา เป็นการชั่วคราว

ประกาศ...มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (ขส.มช.) ดังนั้น  จึงมีคามจำเป็นต้องของดการให้บริการรถไฟฟ้าแก่  นักศึกษา  เป็นการชั่วคราว  ระหว่างวันที่ 1-31 ต.ค. 53  และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดเตรียมรถโดยสารสี่ล้อแดงที่ติดป้าย  ขส.มช.  ให้บริการแทน