Civil Engineering CMU

นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินของกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โปรดทราบ

สามารถดูรายละเอียดจากแหล่งข้อมูลดังนี้

1.  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

     www.stu-aff.oop.cmu.ac.th คลิกที่ไอคอน กยศ

2.  เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    www.studentloan.or.th

3.  ตรวจสอบยอดหนี้เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย

    www.e-studentloan.ktb.co.th

4.  กองทุนเพื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    โทรศัพท์  0-2610-4888