Civil Engineering CMU

รายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนศูนย์หน่วยกิต/การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ

 1. กำหนดการลงทะเบียนศูนย์หน่วยกิต /การลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพทาง Internet

 วันที่ 26  ตุลาคม 2553 - 25  พฤศจิกายน 2553

2. กำหนดการชำระเงิน

ชำระเงินภายใน 7 วันนับจากวันที่นักศึกษาได้ดำเนินการลงทะเบียนทาง Internet
โดยชำระเงินตามจำนวนที่ปรากฏบน Website และสามารถเลือกชำระได้ 4 วิธีดังนี้

2.1 ชำระด้วยตนเอง โดยนักศึกษาต้องดำเนินการดังนี้
      1) ติดต่อฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียน และยอดชำระเงิน
      2) ชำระด้วยตนเองที่งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 สำนักทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษาจะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที

2.2 ส่งธนาณัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200 (ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2.3 การโอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชีสำนักทะเบียนและประมวลผล
ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 0-0103000534-0
(โดย Fax สำเนาการโอนเงินที่ลงชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษากำกับอย่างชัดเจน
มายังสำนักทะเบียนและประมวลผล หมายเลข 943094 )

2.4 หักผ่านบัญชีธนาคารของนักศึกษาตามที่ได้แจ้งความจำนงไว้แล้ว
(ธนาคารจะหักบัญชีใน 1 สัปดาห์หลังสิ้นสุดกำหนดการลงทะเบียน)

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียน ในระหว่างวันที่ 19-25  พฤศจิกายน 2553 ให้ชำระเงินภายในวันที่ 25  พฤศจิกายน 2553 เป็นวันสุดท้าย

3. ขั้นตอนการลงทะเบียน

3.1 ขอรับ password การลงทะเบียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2 ลงทะเบียนทาง Internet และชำระเงินตามวันที่กำหนดให้บน Website
3.3 ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบน Website ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (ประมาณ 3 วัน)
ถ้าปรากฏชื่อและได้รับการยืนยันว่าชำระเงินแล้ว (อักษร Y) แสดงว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  

***ลงทะเบียนศูนย์หน่วยกิต (สำหรับนักศึกษา รหัสก่อน 47...)

***ลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพ (สำหรับนักศึกษารหัส  47-49)

***ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย(สำหรับนักศึกษารหัส50...เป็นต้นไป)