Civil Engineering CMU

การประชุมวิชาการวิศวกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 (28 ม.ค. 54)

การประชุมวิชาการวิศวกรรมวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาการ และนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและประเทศโดยรวม วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวข้อบทความ

 • วิศวกรรมโยธา
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมพลังงาน
 • วิศวกรรมเกษตร
 • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมชีวการแพทย์

กำหนดการ

 • 30 ตุลาคม 2553 - ประกาศรับสมัครบทความ
 • 30 พฤศจิกายน 2553 - วันสุดท้ายของการส่ง Abstract
 • 16 ธันวาคม 2553 - แจ้งผลพิจารณา Abstract
 • 30 ธันวาคม 2553 - วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-4176 ถึง 7