Civil Engineering CMU

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้การต้อนรับคณะบุคลากรของ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร จำนวน 92 คน ซึ่ง เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง “การวางแผนระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัยในการป้องกันน้ำท่วม เขตเมืองเชียงใหม่” ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.   ที่หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน

อนึ่งสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการวางแผนบริหารจัดการน้ำและเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมในเขตเมืองขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านหลักในการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการเตรียมแผนปฏิบัติการในสถานการณ์น้ำท่วม รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

 

คำสำคัญ: