Civil Engineering CMU

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาได้เข้าฝึกฝนในค่ายฝึกสำรวจช่วงปิดภาคการศึกษา

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 ได้ทำการลงฝึกภาคสนาม วิชา CE 341 (251341) ณ ค่ายฝึกสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-22 มีนาคม 2554 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 99 คน ควบคุมโดยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 5 คน ดังนี้

  1. อาจารย์ชัชวาลย์ ทักษอุดม (หัวหน้าผู้ควบคุม)
  2. อาจารย์สันติพงศ์ วิถียภัณฑ์
  3. อาจารย์บุญส่ง สัตโยภาส
  4. อาจารย์อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
  5. อาจารย์มานพ แก้วโมราเจริญ

โดยมีผู้ช่วยเป็นนักศึกษาปริญญาโท 4 คน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ 2 คน

  • ภาพกิจกรรมส่วนหนึ่งสามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กภาควิชา http://www.facebook.com/...56424
  • ตำแหน่งค่ายฝึกสำรวจสามารถ อยู่ที่ 18°28′25″N,  98°39′53″E (UTM   47Q 464602 2042618) 
คำสำคัญ: