Civil Engineering CMU

ทีพีไอ โพลีน (สระบุรี) รับสมัครวิศวกรโยธา 3 อัตรา

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โรงงานปูนซีเมนต์ตราทีพีไอพีแอล โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับวิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา โดยมีอัตราเงินเดือนพื้นฐาน 17,000 บาท บวกค่าที่พัก 15%ของเงินเดือน บวกค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 15%ของเงินเดือน รวมรายรับต่อเดือน 22,100 บาท โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ วุฒิ วศ.บ.โยธา  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป อายุ 20-25 ปี ทำงานที่โรงงานสระบุรี  ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.tpipolene.co.th หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร.036-339111 ต่อ 1508, 1509 คุณชูเชิด หรือคุณรัฐวุฒิ  สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น จะเรียกสอมสัมภาษณ์ที่โรงงานสระบุรี เร็ว ๆ นี้

อัตราเงินเดือน

 •  17,000 บาท + ค่าที่พัก 15% + ค่าเดินทาง 15% = รวม 22,100 บาท

เอกสารประกอบการสมัครงาน

 1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป)
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. วุฒิการศึกษา
 5. ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 (ใบผ่านทหาร)
 6. ใบผ่านงาน / อบรม (ถ้ามี)

(สำเนาเอกสารทุกใบ ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) ** กรณีที่เอกสารไม่ครบ  ให้ยื่นเอกสารเท่าที่มีก่อน

เงื่อนไขคุณสมบัติ

 1. ผู้สมัครเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 2. ผู้สมัครในวุฒิปริญญาตรี จะต้องมีผลสอบ TOEIC  450 คะแนน  ยื่นก่อนเข้าทำงาน
 3. สามารถปฏิบัติงานประจำที่จังหวัดสระบุรีได้
 4. สามารถปฏิบัติงานเข้ากะได้

สวัสดิการ

 1. ค่าที่พักและค่าเดินทาง
 2. ค่ารักษาพยาบาล (พนักงานและสมาชิกในครอบครัว)
 3. ประกันสุขภาพสำหรับพนักงานและครอบครัว
 4. ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน
 5. เบี้ยขยัน
 6. เงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ
 7. ค่าอาหารในการทำงานนอกเวลาทำงานปกติ
 8. เครื่องแบบพนักงาน
 9. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 10. รถรับ-ส่งพนักงาน
 11. ทุนสงเคราะห์บุตร-ทุนเรียนดี
 12. สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับพนักงาน

ลักษณะงาน

 • งานปกติ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์  หยุด เสาร์ - อาทิตย์ 
 • งานกะ   ทำงาน 6 วัน หยุด 2 วัน

ผู้สนใจสมัครได้ที่

 • www.tpipolene.co.th  
 • หากมีข้อสงสัยติดต่อ โทร.036-339111 ต่อ 1508, 1509 คุณชูเชิด หรือคุณรัฐวุฒิ 

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น จะเรียกสอมสัมภาษณ์ที่โรงงานสระบุรี เร็ว ๆ นี้