Civil Engineering CMU

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มาศึกษาดูงานที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่เรียนวิชา CE 451 (ในระดับปริญญาตรี) และ CM 791 (ในระดับปริญญาโท) ได้เข้ามาศึกษาดูงานก่อสร้างที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 โดยอาจารย์ 3 ท่านได้นำมา ได้แก่

  1. อาจารย์อุดม ฉัตรศิริกุล
  2. อาจารย์อนิรุทธ์ ธงไชย
  3. อาจารย์มานพ แก้วโมราเจริญ

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กของภาควิชา http://www.facebook.com/media/set/?set=a.197474396972231.70996.122967647756240

คำสำคัญ: