Civil Engineering CMU

อาจารย์ภาควิชาจัดอบรม เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคนิควิธีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐในเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ และ อาจารย์ ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรม เรื่อง ฐานข้อมูลและเทคนิควิธีการหาแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30-16.30 น.  โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

การอบรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการประยุกต์การใช้ฐานข้อมูลในการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยเน้นหนักในเรื่องปัญหาการกีดขวางทางน้ำ ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จากภาครัฐสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ของตนเองได้

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangmainews.co.th/page/?p=38789

คำสำคัญ: