Civil Engineering CMU

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมขนส่ง เข้าร่วมจัดงาน ATRANS Symposium 2011

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ส่งนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมขนส่ง เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงาน ATRANS Symposium 2011 [4th  ATRANS Symposium: 3rd ATRANS Student Chapter Session]  ของ สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย (ATRANS) ที่จัดขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์คที่กรุงเทพ ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นจากทั่วประเทศ ซึ่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมขนส่งของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่

  • แก้วประเสริฐ สอนมณี
  • พัชรพรรณ นันทวิสิทธิ์
  • วชิระ วิจิตรพงศา
  • อาชิรญาณ์ ภัทร์ธนะวัฒน์

โดยมีอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ เป็นหนึ่งในประธานการจัดงาน