Civil Engineering CMU

28 ส.ค. ภาควิชามีการจัดสัมมนาเรื่องงานโครงสร้างพื้นฐานในหัวข้อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เปิดให้เข้าฟังฟรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2554  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในส่วนของหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มีการจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง งานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยได้เชิญ คุณชัยยุทธ มคะปุญโญ จากบริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยจะมาพูดในหัวข้อ การบริหารการจัดการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT Blue Line Extension Project) 

การจัดสัมมนาจะจัดขึ้นในวัน อาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 เวลา 9:00-12:00 ที่ห้อง 402 อาคารบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมโยธา (อาคาร lab soil) 

ในการสัมมนาคราวนี้เปิดให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงผู้ที่สนใจเข้ารับฟังฟรี