Civil Engineering CMU

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ศึกษาดูงานที่ ศูนย์วิชาการคอนกรีตสำเร็จรูปซีแพค

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่กำลังศึกษาในวิชา CE 418 Prestressed Concrete Design ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ ศูนย์วิชาการคอนกรีตสำเร็จรูปซีแพค สาขาโรงงาน เชียงใหม่ - สารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 โดยมีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา 16 คน และ อาจารย์ 2 คน ได้แก่ ผศ.ดร. ชยานนท์ หรรษภิญโญ (อาจารย์ประจำวิชา) และ อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ

ภาพเพิ่มเติมดูได้ที่เฟซบุ๊กของภาควิชา - http://www.facebook.com/media/set/?set=a.229733983746272.77961.122967647756240&type=1

ขอบคุณภาพถ่ายจากนักศึกษาวิศวกรรมโยธา -  สายัณห์ อยู่เจริญ

คำสำคัญ: