Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ อ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ อ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ ที่ผ่านมาได้เป็นอาจารย์ในสาขาวิศวกรรมปฐพี ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 9 ปี โดยมีผลงานการสอนและผลงานวิจัยเป็นจำนวนมากระหว่างที่อาจารย์ได้สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งก่อนหน้าอาจารย์ได้เป็นผู้บริหารโครงการ ทีบริษัท Thamrong Development เป็นเวลากว่า 4 ปี และนอกจากนี้อาจารย์ธวัชชัยยังคงเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียร์ 20) อีกด้วย

ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับอาจารย์ธวัชชัยเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่