Civil Engineering CMU

งดการขยายเวลาของนักศึกษาปริญญาโททุกหลักสูตร

สำหรับนักศึกษาปริญญาโททุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรวิศวกรรมโยธามหาบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างทั้งสาย ก และ สาย ข 

เนื่องด้วยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2554 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเรียนจบตามกำหนดเวลาการศึกษา ดังนั้น นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นตั้งแต่ 51... เป็นต้นไป ทางภาควิชาฯ จะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการศึกษา

หากนักศึกษาท่านใดที่ประสงค์จะขอขยายเวลา ครั้งที่ 1 ต้องทำตามเงื่อนไขดังนี้

  • มีการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาแสดงแน่ชัดว่า นักศึกษาสามารถเรียนจบภายในภาคการศึกษาที่ขยายเวลานั้น
  • ส่งเอกสารความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้าแบบอิสระ ฉบับจริง
  • พรีเซนต์ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการฯ
  • มีเหตุผลที่ชัดเจนในการขอขยายเวลา

โดยทางภาควิชาจะไม่อนุญาตให้มีการขยายเวลาการศึกษาครั้งที่ 2 โดยเด็ดขาด ข้อสรุปจากที่ประชุมที่กล่าวมาข้างต้นนี้ นักศึกษาที่มีรหัสขึ้นต้นตั้งแต่ 51 เป็นต้นไป ทุกคนได้รับอีเมลจากทางภาควิชาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา