Civil Engineering CMU

นักศึกษาที่สอบ TOEIC สามารถมาขอรับทุนการศึกษาได้ที่คณะ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEIC (โทอิค - Test of English for International Communication) อยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา สำหรับการสอบ TOEIC ให้ติดต่อยื่นความจำนง พร้อมแสดงใบแจ้งผลการสอบ ได้ที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

  • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนการสอบ TOEIC ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป โดยเป็นคะแนนของการสอบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 15 มีนาคม 2555

เกณฑ์การพิจารณามอบทุน

  • คะแนนสอบ 550-599 รับทุนการศึกษา 1,500 บาท
  • คะแนนสอบ 600-699 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
  • คะแนนสอบ 700-799 รับทุนการศึกษา 3,000 บาท
  • คะแนนสอบ 800-899 รับทุนการศึกษา 4,000 บาท
  • คะแนนสอบ 900 ขึ้นไป รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

หลักฐานประกอบการขอรับทุนการศึกษา

  • ใบแจ้งผลการสอบ (ฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)
  • บัตรประจำตัวนักศึกษา

กำหนดยื่นความจำนงขอรับทุนการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 - 15 มีนาคม 2555