Civil Engineering CMU

ชี้แจง...เรื่องลงทะเบียน

วิชา  251291  รอคณะฯ ตรวจสอบเงื่อนไข Ucon (หากต้องการลงให้ไป ADD รอไว้ก่อน)

วิชา  251215  นักศึกษาที่ลงไม่ได้เกิดจากลง Section. ของ Lab และ Lect ไม่ตรงกัน (ให้ทำการแก้ไข)

วิชา  251261  ให้นักศึกษาไปขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนเอง  (นำเอกสารขอลงทะเบียนหลังกำหนดไปให้ผู้สอนเซ็นแล้วมาส่งให้ภาควิชาฯ)