Civil Engineering CMU

การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่งานบริการการศึกษาฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา

     1.1  เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

     1.2  เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

     1.3  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด

2.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร

     รูปถ่าย (ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

3.  กำหนดการรับสมัคร

     ตั้งแต่วันที่  1-30 พ.ย. 54

4.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

    วันพฤหัสบดีที่ 15 ธ.ค. 54

5.  สถานที่สอบสัมภาษณ์

    ห้องประชุมงานบริการการศึกษาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์