Civil Engineering CMU

ขอพบ นศ.ในที่ปรึกษา ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลาพักการศึกษา

ขอพบ นายไพโรจน์  พัฒนเพ็ญ รหัส 500610575 เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนหรือลาพักการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/54 ภายใน 25 พ.ย. 54 มิฉะนั้นจะคัดชื่่อออกให้พ้นสถานภาพนักศึกษา

อ.ดร.ธวัชชัย  ตันชัยสวัสดิ์