Civil Engineering CMU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีกหนึ่งความร่วมมือของคณะวิศวฯ กับภาคเอกชน เพื่อนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (RTT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรา ในการก้าวไปสู่เวทีโลก ด้วยการสนับสนุนจากทางฝั่งภาคเอกชนที่มีความชำนาญในด้านการพัฒนาและออกแบบ คู่ขนานไปกับฝั่งภาควิชาการที่เชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของร่วมมือที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดขึ้นมา

รายนามผู้เข้าร่วมพิธี บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

 1. นายกษิดิศ เจริญชลวานิช ผู้อำนวยการสายธุรกิจและสนับสนุน
 2. นายจรัญ ศักดิ์เพชร ผู้จัดการฝ่ายขาย
 3. นายเมธาพัฒน์ รุจิระถาวรวิทย์ เจ้าหน้าที่ขาย
 4. นางสาวปิยะภรณ์ ลีลาศ เจ้าหน้าที่ขาย
 5. นายนิวัฒิ ผาสุข เจ้าหน้าที่เทคนิค
 6. นางสาวนารีรัตน์ กัณหาชาลี เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด

รายนามผู้เข้าร่วมพิธี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 1. รศ.ดร.เสริมเกียรติ  จอมจันทร์ยอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2. รศ.ดร.ศุวศา  กานตวนิชกูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
 3. รศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 4. รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 5. ผศ.ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 6. รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์ อาจารย์ อาวุโส 
 7. รศ.ลำดวน ศรีศักดา อาจารย์ อาวุโส 
 8. รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส อาจารย์ อาวุโส 
 9. รศ.ดร.ชิตชัย อนันตเศรษฐ์ อาจารย์ อาวุโส
 10. ดร.รังสรรค์ อุดมศรี อาจารย์ อาวุโส
 11. ผศ.เดชาวุธ จารุตามระ อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 12. รศ.ดร.อนิรุทธ์  ธงไชย อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 13. อ.ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 14. อ.ดร.อรรถวิทย์ อุปโยคิน อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 15. อ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 16. อ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ อาจารย์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คำสำคัญ: