Civil Engineering CMU

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ศึกษาดูงานที่ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ศึกษาดูงานที่ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง ของกรมชลประทาน โดยโครงการตั้งอยู่ที่บริเวณระหว่าง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง และ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

โครงการนี้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างของประตูระบายน้ำ พร้อมทั้งเข้าศึกษางานก่อสร้างจริง ที่ใช้ความรู้ผสมผสานทั้งในด้าน วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ อาจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ เป็นผู้พานักศึกษาเข้าชม

 

คำสำคัญ: