Civil Engineering CMU

บริษัท นันทวัน จำกัด หรือ ไทย โอบายาชิ รับสมัครงาน

ตำแหน่ง

วิศวกรโยธา/วิศวกรประมาณราคา (Civil Engineer)

หน้าที่

  • ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง อาคาร และโรงงาน ฯลฯ
  • ประมาณราคา (Estimator)
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2554

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี ยกเว้นตำแหน่งงานผู้มีประสบการณ์การทำงาน
  • สามารถปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ในใจสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือ e-mail: hrd@thaiobayashi.co.th พร้อมสำเนาใบรับรองการศึกษา เอกสารทางราชการทหาร ประวัติย่อ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

ที่อยู่ติดต่อ

บริษัท  นันทวัน  จำกัด

161 อาคารนันทวัน ชั้น 11 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-2525200 ต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ www.thaiobayashi.co.th