Civil Engineering CMU

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมแก้ปัญหาการสัญจรในเมืองเชียงใหม่

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย อาจารย์วสันต์ จอมภักดี และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาจารย์ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และ อาจารย์ปรีดา พิชยาพันธุ์  เข้าร่วมแก้ปัญหาการสัญจรในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการตีพิมพ์ลงในวารสาร Compass ฉบับเดือนมกราคม 2555 หน้า 52-67 โดยนิตยสารสามารถหาอ่านได้ทั่วไปในเขตเมืองเชียงใหม่ หรืออ่านออนไลน์ได้ที่ compasscm.com

 

ภาพจาก: นิตยสาร Compass หน้า 62-63

คำสำคัญ: