Civil Engineering CMU

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย-หญิง อายุ22ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (หรือนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคนี้)
  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น AutoCAD
  4. เป็นผูใฝ่รู้  ขยัน  อดทน  มีความซื่อสัตย์ในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  6. สามารถทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

+++ทางบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการฯ จะมารับสมัครและสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

***  สิ่งที่ต้องเตรียมมา

  1. รูปถ่าย 2 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หนังสือรับรองจบการศึกษา (ถ้ามี)