Civil Engineering CMU

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2554 หรือภาคการศึกษาที่ 1/2555 ให้เข้าร่วมงาน "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา" ในวันเสาร์ที่  18  กุมภาพันธ์  2555  เวลา  08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ "ประสบการณ์การทำงานกับการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ" โดยพี่นายช่าง

***กล่าวอำลา  โดยสโมสรนักศึกษา  รับฟังโอวาทจากคณบดีและหัวหน้าภาคฯ

--ให้ติดต่อลงชื่อที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กุมภาพันธ์  2555 (มีอาหารว่าง อาหารกลางวันฟรี)

***หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมงงาน  ทางคณะจะไม่พิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษา***