Civil Engineering CMU

โรงพยาบาลยันฮี รับสมัครวิศวกรโยธา

โรงพยาบาลยันฮี  รับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรโยธา

  • เพศชาย  วุฒิปริญญาตรี  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เอกสารสมัครงาน

  •  รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประชาชน  1  ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • สำเนาปริญญาบัตร/วุฒิการศึกษา 1 ใบ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่  โรงพยาบาลยันฮี  454  ถ.จรัญสนิทวงศ์  แขวงบางอ้อ  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ  10700 โทร.1723 ต่อ 57901,57902, 57945

www.yanhee.co.th