Civil Engineering CMU

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย 4.00 สำหรับภาคการศึกษา 2/2554 ซึ่งในภาคการศึกษานี้มีอยู่ 4 คน ได้แก่

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

  • นางสาว ศุภลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ (GPA 3.84) ชั้นปีที่ 2
  • นาย สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล (GPA 3.91) ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาระดับปริญญาโท

  • นาย ปิยะพงษ์ วงค์เมธา (GPA 4.00) สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
  • นางสาว พัชรพรรณ นันทวิสิทธิ์ (GPA 4.00) สาขาวิศวกรรมขนส่ง