Civil Engineering CMU

สาขาวิศวกรรมธรณีเทคนิค เข้าร่วมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 ณ จังหวัดอุดรธานี

บทความที่ 1. กำลังรับแรงดึงของเส้นใยธรรมชาติที่ใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในดิน (Tensile Strength of Natural Fibers using as Soil Reinforcement Materials)

โดย ธวัชชัย  ตันชัยสวัสดิ์  อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ tawatchai@eng.cmu.ac.th  

เดนนิส ที เบอกาโด ศาสตราจารย์ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

สุทธิศักดิ์  ศรลัมพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศูนย์วิจัยวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุธาสินี  อาทิตย์เที่ยง นักศึกษาปริญญาเอก สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

 

บทความที่ 2. อัตราการทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินเหนียวไม่เอกพันธุ์เกือบอิ่มตัว (Consolidation Settlement Rate of  Nonhomogeneous Nearly Saturated Clay)

โดย สิริกันยา เลาสุวรรณ์ มหาบัณฑิต วิศวกรรมธรณีเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

สุเทพ นิ่มนวล รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

 

บทความที่ 3. ข้อเปรียบเทียบการบูรณะผิวทางแบบเดิมและแบบนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Comparison between Traditional andIn-Place Recycling Pavement Rehabilitation)

โดย ธวัชชัย  ตันชัยสวัสดิ์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ประสิทธิ์  สาขา นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

สุพลวิชร์ โคตรสมบัติ รองผู้อำนวยการแขวงการทางสกลนครที่ 1 สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

จักรพงษ์  ฤดีเกษม นักศึกษาปริญญาโท แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร