Civil Engineering CMU

นัดประชุมนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 51-54 วันพุธที่ 6 มิ.ย.

ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 54 ทั้งหมด  และรหัส 51-53 ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมฟังคำชี้แจงระเบียบต่าง ๆ ในการทำวิทยานิพนธ์ และการขอสำเร็จการศึกษา ณ ห้อง 08-206 (ห้องslope) อาคารวิศวกรรมสำรวจ ในวันพุธที่ 6 มิ.ย.55 เวลา 13.30-15.00