Civil Engineering CMU

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ จากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในปีล่าสุด

ผลงานในระดับนานาชาติ

วารสารนานาชาติ

การนำเสนอ และตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมในระดับนานาชาติ

ผลงานในระดับประเทศ

วารสารระดับประเทศ

 • ธนพร  สุปริยศิลป์ และ  กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ.  (2553).  การศึกษาศักยภาพพลังน้ำในลุ่มน้ำปิงและกฎหมายป่าไม้.  TRF Energy Policy Bulletin  ฉบับ ศักยภาพน้ำ...เพื่อการผลิต Vol. 1 March 2010. วารสารฉบับพิเศษด้านนโยบาย    โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หน้า 9-11.
 • C. Thepprasit, K. Pongput, and T. Supriyasilp.  (2009).  Reference Evapotranspiration Trend Analysis in the Upper Chao Phraya River Basin.  Thai Journal of Agricultural Science Volume 42 No. 4, pp. 201-211.
 • ชัชวาลย์ ทักษอุดม, ธนพร  สุปริยศิลป์, กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ, ธนะ  บุญญสิริกูล, สุรีย์  บุญญานุพงศ์, วรินทร บุญยิ่ง, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, ธนัช กนกเทศ,  และ สุทธิชัย ศิรินวล. (2554). การศึกษาศักยภาพและการยอมรับในการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำยม.  จดหมายข่าว วช.  ปีที่ 6 ฉบับที่ 34  ประจำเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2554, ISSN: 1905-1662.

การนำเสนอ และตีพิมพ์ในเอกสารการประชุมในระดับประเทศ

วิศวกรรมปฐพี (GTE)

 • ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, เดนนิส ที เบอกาโด, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, สุธาสินี อาทิตย์เที่ยง. กำลังรับแรงดึงของเส้นใยธรรมชาติที่ใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในดิน. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี. 
 • ธีรวัฒน์ โตเจริญยิ่ง, อนิรุทธ์ ธงไชย, ความเชื่อถือได้ของสูตรตอกเสาเข็มสำหรับเสาเข็มตอกในชัั้นดินเหนียวแข็งเชียงใหม่. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • Wangsa, R., Wongsiriworakul, J., Mungpayabal, N., Pipatpongsa, T., Wattanachai P., Residual Shear Strength of Mae Moh Clay Seam Measured by Multiple Reversal Direct Shear Box Test Under Constant Load. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, อนิรุทธ์ ธงไชย. การใช้จีโอกริดไม้ไผ่ในการเสริมกำลังดินระยะสั้น. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • ศิริกันยา เลาสุวรรณ์, สุเทพ นิ่มนวล, ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์. อัตราการทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินเหนียวไม่เอกพันธุ์เกือบอิ่มตัว. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.

วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (MAT)

 • จุฑาภรณ์ ผลิตัน, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, อนิรุทธ์ ธงไชย, การใช้กากยิปซัมเป็นสารผสมเพิ่มในสารเชื่อมประสานสำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติดินโดยวิธีทางเคมี. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • ณัฐวัฒน์ วิทิตปริวรรต, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, ผลของการใช้เศษคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำเป็นวัสดุบ่มภายในต่อกำลังอัด. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • โชติกาญจน์ ราชกรม, ปิติวัฒน์ วัฒนชัย, การวิเคราะห์ปัญหารอยร้าวที่เกิดขึ้นบนโบราณสถานเพื่อการบูรณะซ่อมแซม. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.

วิศวกรรมโครงสร้าง (STR)

 • ธัญญา สุยะวา, ชยานนท์ หรรษภิญโญ, การทดสอบจุดต่อคาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูปริมอาคารชนิดเชื่อมภายใต้แรงกระทำแบบวัฏจักร. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • รัฐพล เกติยศ, ชยานนท์ หรรษภิญโญ, ปรีดา ไชยมหาวัน. การทดสอบโครงสร้างคาน-เสาหล่อสำเร็จริมอาคารที่มีชุดจุดต่อแบบสลักเกลียวภายใต้แรงวัฏจักร. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • วรา สกลวิทยานนท์, ชยานนท์ หรรษภิญโญ. การวิเคราะห์ไฟไนต์อิลิเมนต์ไร้เชิงเส้นของโครงเฟรมริมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสลับทิส. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • ชินพงศ์ เลิสวิไลรัตน์, ชยานนท์ หรรษภิญโญ. การทดสอบจุดต่อเสาสำเร็จรูปชนิดยึดด้วยเดือยเหล็กยึดแน่นภายใต้แรงกระทำแบบวัฏจักร. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.

วิศวกรรมขนส่ง จราจร และโลจิสติกส์ (TRL)

 • ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์, ประสิทธิ์ สาขา, สุพลวิชร์ โคตรสมบัติ, จักรพงษ์ ฤดีเกษม, ข้อเปรียบเทียบการบูรณะผิวทางแบบเดิมและแบบนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.
 • Sutakham, N., Yannai, A., Thiengburanathum, Pree, Thiengburanathum, Poon, Adapting Google Web Toolkit and MVC Architecture as a Software Framework for Web Traffic Management System Application: A Case Study with Red Cab Public Transport in Chiang Mai, Thailand. Proceedings from ISPC 2012: The 2012 First ICT International Senior Project Conference, Nakhon Pathom, Thailand.

วิศวกรรมแหล่งน้ำ (WRE)

 • ธนพร  สุปริยศิลป์ และ  กอบเกียรติ  ผ่องพุฒิ.  (2554).  การประยุกต์ดัชนีฤดูกาลในการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดปริมาณน้ำท่าน้อยที่สุด  กรณีศึกษา: ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านส่วนบน.  การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำครั้งที่ 4  "การจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ความไม่แน่นอน"  "การบริหารจัดการน้ำภายใต้ความเสี่ยงภัยพิบัติและความไม่แน่นอนของข้อมูล"  ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554, ชะอำ, เพชรบุรี

วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (CEM)

 • Jintapitak, N., Kaewmoracharoen, M., (2012) Harmonization of Contract Laws in ASEAN Plus Three: Definitions of Contract. 1st ASEAN Plus Three Graduate Congress (AGRC) 2012, Chiang Mai, Thailand.
 • นันทนัช จินตพิทักษ์, มานพ แก้วโมราเจริญ. (2555). อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาการก่อสร้างระหว่างประเทศ. เอกสารการประชุมจาก NCCE 17: การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, อุดรธานี.