Civil Engineering CMU

การบรรยายเรื่องการพยากรณ์น้ำท่วมจาก NWS (NOAA) สหรัฐอเมริกา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก คุณ Thomas M. Donaldson นักอุทกวิทยาจาก National Weather Service (NWS) ส่วนหนึ่งของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) สหรัฐอเมริกา มาบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ในหัวข้อเรื่องการพยากรณ์น้ำฝนและน้ำท่า โดยได้รับการสนับสนุนโดย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

ในการบรรยายนี้ รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าศูนย์วิจัย CENDRU ได้ให้การต้อนรับ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ หรรษภิญโญ และ อาจารย์ ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ

ภาพเพิ่มเติมในงานสามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กของภาควิชา https://www.facebook.com/media/set/?set=a.409751192411216.114339.122967647756240&type=1

คำสำคัญ: