Civil Engineering CMU

การบรรยายเรื่อง AEC กับห่วงโซ่อุปทานโดย ดร. บุญทรัพย์ พานิชการ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดบรรยายในหัวข้อ AEC กับห่วงโซ่อุปทาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับเกียรติ จาก ดร. บุญทรัพย์ พานิชการ (เกียร์ 16) มาเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (CEM) และผู้สนใจร่วมรับฟัง 

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง โดย อ.อุดม ฉัตรศิริกุลรศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย และ อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ

คำสำคัญ: