Civil Engineering CMU

การบรรยายเรื่อง อสังหาริมทรัพย์ โดยเรืออากาศเอกกรี เดชชัย (SC Asset)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดบรรยายในหัวข้อ อสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับเกียรติ จาก เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  (เกียร์ 13) มาเป็นวิทยากรให้กับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (CEM) และนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมโยธา รับฟัง

งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง โดย อ.อุดม ฉัตรศิริกุล, รศ.ดร. อนิรุทธ์ ธงไชย และ อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ และได้รับเกียรติจาก รศ. พิชัย บุณยะกาญจน มาเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับทางวิทยากร

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เฟซบุ๊กของภาควิชา http://www.facebook.com/media/set/?set=a.421481341238201.117078.122967647756240&type=1

คำสำคัญ: