Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มอบคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา มอบคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมให้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12,000 เล่ม

คำสำคัญ: