Civil Engineering CMU

การดูงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

การดูงาน ของนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2555 โดยได้รับความอนุเคราะห์ มาช่วยเป็นวิทยากรในการดูงานครั้งนี้ ได้แก่

  • คุณเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ - ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) กรมทางหลวง (ตัวแทน คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
  • คุณพรหมศักดิ์ สิงห์สเถียร - ผู้จัดการโครงการ บริษัทดิจิตอล รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลทิ่ง จำกัด
  • คุณชัยยศ ยะวงศ์ - วิศวกรประจำโครงการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

โครงการนี้ดำเนินการโดยหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง โดยมี อ.อุดม ฉัตรศิริกุล และ อ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ ประสานดำเนินงาน

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/comments/?set=a.426447490741586.118438.122967647756240

คำสำคัญ: