Civil Engineering CMU

รายชื่อนักศึกษาที่ได้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2555

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท 6 คน ที่ได้รับทุนการศึกษา เรียนฟรี ในระดับปริญญาโท เป็นเวลา 2 ปี ดังนี้

  • นายณัฐชัย ใจรักษา (วิศวกรรมโครงสร้าง)
  • นายวิชญะ ส่องแสง (วิศวกรรมขนส่ง)
  • นายชลชัย คำถวาย  (วิศวกรรมธรณีเทคนิค)
  • นางสาวเกศิณี เรือนคำ (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
  • นางสาวกัตติกา พลพิมพ์ (วิศวกรรมโครงสร้าง)
  • นายนิธิพัฒน์ แป้นทอง (วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)