Civil Engineering CMU

การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง 2555

ในการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างปีนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้คัดเลือกนักศึกษาไปร่วมการแข่งขันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ได้แก่

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4

  • นาย บูรพา หาญยุทธ
  • นาย ศราวุธ สุมะโน
  • นาย อดิพงศ์ ขัดเปา

นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3

  • นาย จิรวัฒน์ ตนันวิจิตร
  • นาย ณัฐวุฒิ สวัสดิ์สุข
  • นาย วชิราวุฒิ จันปิน

โดยมีอาจารย์ควบคุมการแข่งขันคอนกรีตครั้งนี้ 2 ท่าน คือ

ภาพเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ เฟซบุ๊กของภาควิชา http://www.facebook.com/media/set/?set=a.436063653113303.121452.122967647756240&type=1

ผลการแข่งขันดูได้ที่ http://civil.eng.cmu.ac.th/news/2012/08/25/2151

คำสำคัญ: