Civil Engineering CMU

CE 371 Soil Mechanics เปลี่ยนเวลาเรียน และเวลาสอบ

วิชา CE 371 - Soil Mechanics ประจำภาคการศึกษา 2/2555 มีการเปลี่ยนตารางสอน และตารางสอบตามนี้

  • ตอน 1 - เปลี่ยนเวลาเรียนเป็น MTh 9:30-11:00
  • ตอน 2, 3 - เรียนเวลาเดิม TuF 8:00-9:30

เวลาสอบ ทั้ง 3 sections เปลี่ยนเป็น อังคาร 26 ก.พ. 56 (12:00-15:00)