Civil Engineering CMU

CE 311 - Structural Materials and Testing ปรับเปิดเป็นเทอมสองเท่านั้น

วิชา CE 311 - Structural Materials and Testing (สำหรับหลักสูตรเก่าสำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 48-52) จะมีการเปิดต่อไปอีก 4 ปี หากมีนักศึกษาสนใจที่จะลง หรือต้องการรีเทก แต่จะเปิดให้ลงในเทอมสองเท่านั้น