Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คำปรึกษาในระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึกษาในเรื่องระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนให้กับเทศบาลนครเชียงใหม่ นำทีมโดย ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม และ ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ โดยทั้งคู่เป็นหัวหน้าโครงการในส่วนของการประเมินโครงการ และการออกแบบทางวิศวกรรมตามลำดับ ในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญส่ง สัตโยภาส มาเป็นที่ปรึกษาพิเศษอีกส่วนหนึ่ง และ มี ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคินดร. มานพ แก้วโมราเจริญ, และ อ.สถาปนา กิตติกุล (สถาปัตยกรรมศาสตร์) มาเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในโครงการ

โครงการนี้ เป็นโครงการในการวางรากฐานระบบการขนส่งโดยไม่ใช้เครื่องยนต์  (Non-motorized transporation system) เน้นการเดินทางโดยเท้า และจักรยานเป็นหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เชียงใหม่เมืองยั่งยืน (Chiang Mai Sustainable City) ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากทาง Global Environmental Facility (GEF) ผ่านทางธนาคารโลก (World Bank)

คำสำคัญ: