Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา