Civil Engineering CMU

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชนะเลิศการประกวดโครงการนวัตกรรมน้ำระดับประเทศ

ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาและนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ มช. ของเราได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 สำหรับโครงการประกวดนวัตกรรมจัดการน้ำด้วย 3R ในระดับประเทศ ของบริษัทอีสท์ วอเตอร์ ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้านการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด 3R ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดย รศ.วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช และ อ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีนักศึกษาในทีมได้แก่

  1. นายนัทธพงศ์ สำราญปภัสสร
  2. นางสาวธารหทัย มาลัยศิลป์
  3. นางสาวพรรษชล ซื่อประสิทธิ์
  4. นางสาวพัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์
  5. นางสาวณัฐณิชา ตาใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่

คำสำคัญ: