Civil Engineering CMU

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ที่มจธ. บางมด

ทีม มช. ร่วมแข่งคอนกรีตพลังช้าง ประจำปี 2556 ที่ มจธ. บางมด นำโดย อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ, อ.ดร. ชินพัฒน์ บัวชาติ และ อ.ดร. สุริยะ ทองมุณี มาช่วยประสานงานและควบคุมการแข่งขัน

รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมแข่งขัน ได้แก่

  • นางสาวธัญลักษณ์ พึ่งธรรม
  • นายนฤดล พัดมาสกุล
  • นายพงศกร จิตอารี
  • นายนนท์ พิเชฐกุลบดี
  • นางสาวนัฎฐิกา ทิพนี
  • นางสาวบุณยานุช ดำเนินนิรันดร์

และนักศึกษาที่ร่วมไปสนับสนุนการแข่งขัน ได้แก่

  • นางสาวศุภลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ
  • นายโกวิท อัครวงศาพัฒน์
  • นายนรเมธว์ ศรีวิเชียร 

ภาพกิจกรรมสามารถดูได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.608915899161410.1073741838.122967647756240

(ภาพถ่ายโดย วรเมธร์ ศรีวิเชียร (0072) และกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ที่ไปด้วย)

คำสำคัญ: