Civil Engineering CMU

บรรยายพิเศษในเรื่อง โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์โครงสร้าง โดย ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ

บรรยายตามโครงการ "การจัดตั้งกลุ่มการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรมคำนวณประยุกต์ในงานวิศวกรรมโยธา"  เรื่อง โปรแกรมช่วยการวิเคราะห์โครงสร้างเป้าหมาย นศ. ปี 2 3 และ 4ห้อง บรรยายอาคารวิศวกรรมแหล่งน้ำ 07-204เวลา  วันที่ 5 ก.ย. 2556  เวลา 16.00-18.00 น.สิ่งที่ต้องเตรียมมาคือ คอมพิวเตอร์ Notebook และปลั๊กไฟ   และโปรแกรมให้ดาวน์โหลดที่ www.sut.ac.th/sutstructor/  และลงไว้ก่อนเข้าฟังเพื่อทำตาม