Civil Engineering CMU

บรรยายพิเศษ เรื่อง บทเรียนจากคลื่นยักษ์ทสึนามิในโทโฮะคุ ปี 2011 และการบรรเทาทุกข์จากคลื่นยักษ์ทสึนามิ โดย รศ.ดร.อนวัช สรรพศรี จาก มหาวิทยาลัยโทโฮคุ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทเรียนจากคลื่นยักษ์ทสึนามิในโทโฮะคุ ปี 2011 และการบรรเทาทุกข์จากคลื่นยักษ์ทสึนามิ" ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้อง slope อาคารวิศวกรรมสำรวจ เวลา 9.00 - 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดสาเหตุและกลไกการเกิดแผ่นดินไหว แผนดินไหว ปี 2011 ในประเทศญี่ปุ่น ความเสียหายที่เกิดขึ้น และทราบถึงวิธีการบริหารจัดการหลังจากเกิดแผ่นดินไหว รวมถึงการบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ โดย รศ.ดร.อนวัช สรรพศรี นักวิจัยด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงทสึนามิจากแผ่นดินไหว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ (http://www.tsunami.civil.tohoku.ac.jp/hokusai3/J/people/member/anawatto.html)