Civil Engineering CMU

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ศุภลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ ที่ได้ทุนไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ในงาน The 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ศุภลักษณ์ เกียรติวัฒนเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ผ่านการแข่งขันคัดเลือกชิงทุนไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ในงาน The 20th Tri-University International Joint Seminar and Symposium ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556

ในงานประชุมครั้งนี้มีนักศึกษาจากทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปนำเสนอผลงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้ มีนักศึกษาปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 4 คน และปริญญาตรี 5 คน โดยหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่ผ่านการคัดเลือกจากคณาจารย์ของตัวแทนประสานงานฝ่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มที่เว็บไซต์งานประชุมวิชาการ  http://www.cc.mie-u.ac.jp/~lq20106/eg5005/Tri-U%202013/

คำสำคัญ: