Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

เกรียงไกร อรุโณทยานันท์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ (อ.เซ่) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมขนส่ง

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ University of London - Diploma of the Imperial College London ในสาขาวิศวกรรมขนส่งที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยในด้านวิศวกรรมโยธาที่ดีที่สุดในโลก จาก Quacquarelli Symonds ในปีที่ผ่านมา (QS 2013)

อาจารย์ท่านมีความสนใจในงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การใช้พลังงานภายในห่วงโซ่อุปทานการขนส่งสินค้าและโครงข่ายการขนส่ง ที่ท่านมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยในหลายประเทศทั่วโลกมาแล้ว

อาจารย์เกรียงไกรท่านมีประสบการณ์ในทางวิชาการและทางวิจัยหลายอย่าง อาทิ กรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความทางวิชาการสำหรับวารสารวิชาการและงานประชุมระดับนานาชาติ เช่น Logistics and Transportation Review, Journal of Transport Geography ที่ผ่านมาท่านเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ Imperial College London อีกด้วย

ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับอาจารย์เกรียงไกรเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประสบการณ์และผลงานของอาจารย์ ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์