Civil Engineering CMU

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ และ อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารระดับกลางของการประปานครหลวง

รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ อ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายแก่ทีมบริหารระดับกลางของการประปานครหลวง จำนวน 40 ท่าน ที่เข้าศึกษาดูงานหน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDRU) และ OASYS Research Group ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

คำสำคัญ: